domeny bydgoszcz.eu
18 maja 2024rejestracja domen bydgoszcz.eu
domeny bydgoszcz.eu domeny bydgoszcz.eu

Strona g��wna
Rejestracja domen
Cennik domen
Regulamin
Zarz�dzanie domen�
Statystyka domen
Kontakt

infolinia

domeny bydgoszcz.eu domeny bielsko.eu
Data zamieszczenia: 8 wrzesie 2006 r.
Regulamin rejestracji adresw w domenie bydgoszcz.eu
Pobierz regulamin w pliku pdf

 

1. Talem Technologies Sp. z o. o. ("Rejestrator") rejestruje i utrzymuje adresy domenowe z kocwk bydgoszcz.eu ("Domeny").

2. Abonent - osoba fizyczna, prawna lub inny podmiot wymieniony w Kodeksie Cywilnym oraz innych ustawach regulujcych status organizacyjny lub prawny, ktry zawar umow z Rejestratorem.

3. Abonent na podstawie faktury VAT, we wskazanym w niej terminie, uiszcza opat za kade rozpoczte 12 miesicy utrzymywania nazwy Domeny ("Opata Abonamentowa").

4. Wnioskodawca - osoba fizyczna, prawna lub inny podmiot wymieniony w Kodeksie Cywilnym oraz innych ustawach regulujcych status organizacyjny lub prawny, ktry skada wniosek o rejestracj Domeny.

ZAWARCIE UMOWY

1. Umowa zostaje zawarta z chwil rejestracji nazwy Domeny.

2. Rejestracja Domeny moliwa jest po wczeniejszym przedoeniu Rejestratorowi Wniosku o Rejestracj Domeny zawierajcego dane Wnioskodawcy oraz nazw zamawianej Domeny. Wniosek taki mona zoy na dwa sposoby:
a) Wysyajc faksem poprawnie wypeniony i podpisany dokument, ktrego druk dostpny jest do pobrania ze strony http://domeny.bydgoszcz.eu,
b) Wypeniajc i wysyajc ze strony http://domeny.bydgoszcz.eu. elektroniczny formularz zamwienia Domeny.

3. Rejestracja Domeny moliwa jest po wczeniejszym przedoeniu Rejestratorowi Wniosku a Rejestracj Domeny zawierajcego dane Wnioskodawcy oraz nazw.

4. Nazwa domeny zostanie zarejestrowana w terminie do 2 dni roboczych od daty wpynicia wniosku.

5. Rejestrator ma prawo odmwi rejestracji Domeny w przypadku gdy:
a) prowadzona jest ju rejestracja tej samej nazwy Domeny przez osob trzeci lub zostaa ona wczeniej zarejestrowana,
b) podane we Wniosku dane s niepene, nieprawidowe lub te budz podejrzenia co do ich prawdziwoci,
c) nazwa domeny zawiera wyraenia powszechnie przyjte za obraliwe lub naruszajce dobre imi osb trzecich,
d) Podana zostaa nazwa Domeny o nieprawidowej skadni, nieprawidowa lub nieistniejca nazwa serwera DNS (lub numeru IP).

6. Rejestrator moe zwrci si do wnioskodawcy o dorczenie dodatkowych dokumentw dotyczcych danych wskazanych w treci wniosku. Niedorczenie dokumentw w wyznaczonym terminie moe stanowi podstaw do odmowy rejestracji Domeny.

7. Koszt rejestracji Domeny wynosi 29,90 z + VAT. Opata Abonamentowa nie podlega zwrotowi w czci lub caoci.

OKRES TRWANIA UMOWY

1. Podstaw do rozwizania Umowy stanowi brak zapaty czci albo caoci Opaty Abonamentowej. Ponowna rejestracja tej samej nazwy domeny bdzie moliwa po uiszczeniu przez Abonenta opaty zalegej wraz z odsetkami oraz zoeniu nowego Wniosku, o ile w chwili rejestracji nazwa domeny bdzie dostpna. Usunicie nazwy domeny jest rwnoznaczne z rozwizaniem Umowy.

2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokrelony. Wypowiedzenie Umowy powinno zosta zoone w formie pisemnej i dorczone Rejestratorowi poczt lub faksem.

PARKOWANIE DOMEN, ZMIANY ABONENTA, DELEGACJE NAZWY DOMENY

1. Rejestrator zapewnia bezpatn usug parkowania nazw Domen.

2. Rejestrator dokonuje zmiany delegacji nazwy Domeny lub zmiany Abonenta w terminie piciu dni roboczych od daty dorczenia prawidowo wypenionego i podpisanego wniosku o zmian delegacji nazwy domeny lub zmian Abonenta. Odpowiedni formularz wniosku, dostpny jest pod adresem http://domeny.bydgoszcz.eu.

3. Zmiana delegacji nazwy domeny nie zostanie wykonana w przypadku podania przez Abonenta:
a) cigu znakw nie wskazujcego na skonfigurowany serwer nazw,
b) niepenych lub nieprawdziwych innych informacji.

OCHRONA DANYCH

1. W okresie obowizywania Umowy Abonent wyraa zgod na przetwarzanie przez Rejestratora danych osobowych zgodnie z art. 23 ust.1 pkt.1 i ust.2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).

2. Rejestrator zobowizuje si do zachowania poufnoci danych Abonenta i nie udostpniania tych danych osobom trzecim, niezwizanym z Rejestratorem w zakresie wsppracy przy wiadczeniu usugi rejestracji i utrzymania Domen.

POSTANOWIENIA KOCOWE

1. Rejestrator nie ponosi odpowiedzialnoci za zoenia przez Abonenta nieprawdziwych owiadcze, podanie nieprawdziwych danych.

2. W sprawach dotyczcych rejestracji i utrzymywania Domen Rejestrator moe kontaktowa si korzystajc z adresw poczty elektronicznej podanych przez Wnioskodawc lub Abonenta.

3. Rejestrator ma prawo do zmiany wysokoci Opat Abonamentowych, przy czym zmiany te bd ogaszane poprzez publikacj na stronie http://domeny.bydgoszcz.eu lub informacje te bd przesyane bezporednio do Abonenta drog elektroniczn.


Rejestracja domen bydgoszcz.eu prowadzona jest przez operatora firm� Talem Technologies Bydgoszcz. Opr�cz rejestracji domen bydgoszcz.eu oferujemy inne domeny internetowe. Rejestracja domen krajowych .pl, com.pl, domen regionalnych i funkcjonalnych, rejestracja domen .eu oraz .com. Zapraszamy na stron� www.talem.eu. Rejestracja domen bydgoszcz.eu prowadzona jest przez operatora firm� Talem Technologies Bydgoszcz. Opr�cz rejestracji domen bydgoszcz.eu oferujemy inne domeny internetowe. Rejestracja domen krajowych .pl, com.pl, domen regionalnych i funkcjonalnych, rejestracja domen .eu oraz .com. Zapraszamy na stron� www.talem.eu . lub skorzystania z naszej infolinii 0801 0802 38.

Rejestrator: Talem Technologies | 85-052 Bydgoszcz | ul. Cieszkowskiego 22/1 | Infolinia 0801 0802 38
Ostatnio wyszukiwane | Rejestracja domen bydgoszcz.eu (c) 2006 by Urz�d Miasta Bydgoszczy